Izgradnja osnovnih sredstava

Pribavljanje građevinskih objekata vrši se izgradnjom  i to najčešće u tuđoj režiji.

Prilikom izgradnje javljaju se lica:

1. INVESTITOR – preduzeće za čiji se račun izvode radovi

2. IZVOĐAČ RADOVA – građevinsko preduzeće

3. KREDITOR – banka

Izvođač radova o izvršenim radovima povremeno izveštava investitora podnošenjem situacija koje su ustvari fakture izvođača radova.

Situacije mogu biti:

1. PRIVREMENE i

2. KONAČNA ili OKONČANA

            AVANS[1] je suma novca  koju izvodaču radova odobrava investitor kako bi mogao da otpočne sa radovima. Ova sredstva služe za kupovinu građevinskog  materijala, alata, zarade radnika…

 

P r i m e r :

  1. Doneta je Odluka o izgradnji poslovne zgrade (hale) čija je predračunska vrednost 800 000 sa PDV-om. Na poseban račun su sa tekućeg računa izdvojena sredstva u ovom iznosu- izvod br. 1.
  2. Izvođaču radova odobren je avans od 200000 sa PDV-om sa posebnog računa.
  3. Stigla je I privremena situacija i glasi na 300000 sa PDV-om i izmirena je sa posebnog računa po odbitku avansa.
  4. Stigla je II privremena situacija i glasi na 200000 sa PDV-om. Isplaćena je sa posebnog računa.
  5. Stigla je konačna situacija i glasi na 800000 sa PDV-om. Sastaviti konačni obračun, izvršiti plaćanje i građevinski objekat staviti u upotrebu.


[1] U praksi avans najčešće daje naručilac posleniku kod ugovora o delu da bi ovaj pokrio troškove oko izvršenja posla (najčešće nabavka materijala).

Advertisements

Za maturante

Pripremna nastava iz računovodstva/knjigovodstva (za maturu) sredom od 17h, učionica br. 10.